Güncellenme Tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı

KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Bundan sonra “Kanun” veya “KVKK”olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait olan her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise Kanun’a göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. “BM Dijital Medya Ltd. Şti.” olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını, paylaşılmasını sağlamak ve veri gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız.

6698 sayılı KVKK uyarınca, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla “BM Dijital Medya Ltd. Şti.”  tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

BM Dijital Medya Ltd. Şti.” ile paylaştığınız kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler;

 1. Sunduğumuz hizmet kalitesini maksimum düzeyde tutmak için: Müşterilerimize ve üyelerimize sunduğumuz hizmet faaliyetlerinin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizin kalite standartlarını yükseltebilmek ve geliştirebilmek amacıyla kişisel verileriniz ve gerektiğinde özel nitelikli kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından işlenebilmektedir.
 2. Sunduğumuz hizmetler kapsamında iletişimin sağlanması amacıyla: Veri sahibi kişilerin açık rızalarına istinaden pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişimi kapsamakta olup veri sahiplerinin açık rızası ile, e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerin Veri Sorumlusu tarafından kullanılmasını içermektedir.
 3. Kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla: Kamu düzeni ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine KVKK uyarınca Veri Sorumlusu tarafından bilgi verilebilmektedir.
 4. Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek amacıyla: Üyelerimize sunmuş olduğumuz ürün çeşitliliği ve kalitesini arttırabilmek ve bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlara yasal çerçevede ulaşabilmek için kişisel verileriniz ve gerektiğinde özel nitelikli kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından işlenebilmektedir.
 5. Reklam tercihlerini analiz etmek için: Kişisel verileriniz ve gerektiğinde özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak Veri Sorumlusu tarafından, reklam tercihlerinizin analiz edilmesi amacıyla işlenebilmektedir.
 6. Veri Sorumlusu tarafından gerekli görülen diğer hallerde (verileri üçüncü şahıs/taraflara aktarmak, gerekli hallerde, herhangi bir yasal zorunluluğa uymak için vb.) kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz kural olarak Veri Sorumlusu tarafından, verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanıza binaen işlemektedir. Ancak KVKK m.5/2 ve m.6/3 ile düzenlenmiş olan istisnai hallerde açık rızanıza gerek olmaksızın da Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli KişiselVerileriniz yasal mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilmektedir. Ayrıca sosyal medya vb. aracı kanallarla tarafınızca alenileştirilmiş bulunan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de ayrıca açık rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusunun veri işleme faaliyetleri kapsamında Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekilleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz;

 • hortiturkey internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • BM Dijital Medya Ltd. Şti.” ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan(mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Linkedin, Youtube vs.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve/veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda detaylı olarak belirtilmiş bulunan kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak, Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kurum ve kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz; başta “BM Dijital Medya Ltd. Şti.” altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (KişiselVeriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • BM Dijital Medya Ltd. Şti.” ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, gerekli görüldüğü takdirde aktarılabilecektir.

KVKK’da, milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Bunun haricinde KVKK m.4/1 uyarınca KVKK m.5.2 vem.6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai haller kapsamında KişiselVerileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Süreleri Nelerdir?

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz başta KVKK hükümleri olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe Veri Sorumlusunun kişisel verilere ve özel nitelikleri kişisel verilere ilişkin saklama ve imha politikası uyarınca işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinize Yönelik Kanundan Doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusuna başvuruda bulunarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin olarak Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyenden bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde VeriSorumlusundan bunların düzeltilmesini talep etme,
 • KVKK m.7 ile öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Üstteki iki madde (4. ve 5. madde) uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, [email protected] adresimize e-mail atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra tüm taleplerinizi Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderebilirsiniz.

Buna göre “BM Dijital Medya Ltd. Şti.” veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30(otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Beyanına ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya Grup Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen [email protected] adresine e-posta atınız.