hortiturkey
Baş Editör

Buğday Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlarla Mücadele

10 Dakikalık Okuma
22 Nisan 2020 Çarşamba
Bitki Koruma
buğday-yabancı-otlarla-mücadele
Özet
Buğday üretiminde Tilki Kuyruğu ve Yabani Hardal gibi sık görülen yabancı otlar ve diğer yabancı otlar için kültürel önlemler alabilir ve kimyasal mücadele verebilirsiniz.
0
Paylaş
Bu içerik, Buğday zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Buğdayın yetiştirildiği bölgeye göre değişmekle birlikte tek yıllık ya da çok yıllık, dar ve geniş yapraklı pek çok yabancı ot türleri görülebilir. Bu yabancı ot türleri aşağıda listelenmiştir(Çizelge 13).

Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası
Dar Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Dar Yapraklılar
Bromus sterilis L. Kıraç çayırı(Kısır brom) Poaceae
B. tectorum L. Püsküllü çayır Poaceae
Hordeum murinum L. Duvar arpası Poaceae
Lolium spp. Delice Poaceae
Poa annua L. Tavşanbıyığı Poaceae
Çok Yıllık Dar Yapraklılar
Poa bulbosa L. Yumrulu salkım otu Poaceae
Phragmites australis (Cav.) Steudel Kamış Poaceae
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Asteraceae
Adonis aestivalis L. Yazkanavcıotu Ranunculaceae
Agrostemma githago L. Karamuk Caryophyllaceae
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. Taşkesen otu Boraginaceae
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Çobançantası Brassicaceae
Carduus pycnocephalus L. Saka dikeni Asteraceae
Centaurea cyanus L. Gökbaş Asteraceae
Cephalaria syriaca (L) Schreb. Pelemir (zıvan) Dipsacaceae
Cerastium arvense L. Boynuzotu Caryophyllaceae
Fumaria officinalis L. Hakiki şahtere Papaveraceae
Galium aparine L. Dil katanatan Rubiaceae
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul Asteraceae
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba Lamiaceae
Lathyrus spp. Yabani mürdümük Fabaceae
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya Asteraceae
Melilotus officinalis L. Kokulu sarıyonca Fabaceae
Myagrum perfoliatum L. Gönül hardalı Brassicaceae
Neslia apiculata Fisch. Toplu iğne hardalı Brassicaceae
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
Papaver rhoeas L. Gelincik Papaveraceae
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği Polygonaceae
Ranunculus arvensis L. Tarla düğün çiçeği Ranunculaceae
Rapistrum rugosum (L.) All. Yabani turp Brassicaceae
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Brassicaceae
Silybum marianum (L.) Gaertner Meryem dikeni Asteraceae
Sisymbrium officinale Scop. Bülbülotu Brassicaceae
Stellaria media (L) Vill. Kuş otu Caryophyllaceae
Turgenia latifolia Hoffm. Pıtrak A. Apiceae
Vaccaria pyramidata Medik. Arap baklası Caryophyllaceae
Veronica hederifolia L. Adi yavşan otu Scrophulariaceae
Vicia. sativa L. Adi fiğ Fabaceae
Çok Yıllık Geniş Yapraklılar
Acroptilon repens (L.) DC. Kekre Asteraceae
Anthemis tinctoria L. Boyacı papatyası Asteraceae
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren Asteraceae
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı Convolvulaceae
Centaurea cyanus L. Gökbaş Asteraceae
Cephalaria syriaca (L) Schreb. Pelemir (zıvan) Dipsacaceae
Çizelge 13 - Buğday tarlalarında karşılaşabileceğiniz yabancı otlar

Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi

Buğday tarlalarında yabancı otların doğrudan zararları, kültür bitkisi için gerekli olan mineral, besin maddeleri, su, ışık ve yaşam alanına ortak olmalarından doğmaktadır. Yabancı otların rekabet güçleri genellikle yüksek olduğundan, buğday zayıf kalmakta ve verim düşmektedir. Özellikle erken çimlenip gelişen yabancı otların bulunması durumunda ürün kayıpları artmaktadır. Buğday ile yabancı otlar arasındaki rekabet sonucu doğan ürün kayıpları kültür bitkisi çeşidi, çevre koşulları, yabancı ot türleri ve yoğunlukları ile kültür bitkisi ile yabancı otların gelişme dönemlerine bağlıdır.

Yoğunluğun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına veya hasadın güçleşmesine neden olabilirler. Rekabet yüzünden ürün kaybı, Dünya ortalaması olarak % 15-20 dolayındadır. Türkiye’de bu oranın % 20-35 arasında değiştiği belirlenmiştir. Üründe doğrudan oluşan bu kayıp yanında, dolaylı zararlar da söz konusudur. Dolaylı zararların en önemlileri, ürünün kalitesinin düşmesi; ürün içinde bulunan yabancı ot tohumlarının una karışarak un ve mamullerinin renk, koku ve tadını bozmaları, bazen de zehirlenmelere yol açmalarıdır. Ayrıca tohumluk değerinin azalmasına da sebep olmaktadırlar. Yabancı otların hasadı güçleştirmeleri, birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için sığınma, üreme, beslenme yeri oluşturmaları da diğer zararları olarak sayılabilir.

Yabancı Otlarla Mücadele

Kültürel Mücadele

  • Bulaşmanın önlenmesi - Buğday üretimi yapılacak olan tarlaya başka alanlardan yabancı ot tohumlarının girişinin engellenmesi gerekir. Bunun için de bulaşık olan tarlada kullanılan tüm alet ve makinelerin (özellikle hasat makinesinin) diğer bir tarlaya girmeden önce temizlenmesi gerekir. Ayrıca temiz ve sertifikalı tohumluk kullanmak da bulaşmanın önlenmesi için önemlidir. Selektörden geçirilerek temizlenmiş tohumluk kullanılması yabancı ot tohumlarının tahıllarla birlikte ekilmelerini ve tarlaya yerleşmelerini önler.
  • Tekniğine uygun nadas yapmak - Tahıl-nadas sisteminin uygulandığı bölgelerde, nadas yılında uygulanan işlemlerin, verimi arttırmada büyük önemi vardır. Nadas döneminde toprak işlemesi ile yabancı ot gelişimi büyük ölçüde kontrol altına alınarak, topraktan su kaybı önlenmekte, aynı zamanda yabancı otların tohum bağlamaları engellenmektedir. Nadas dönemindeki başarılı mücadele, ürün yılına da yansımakta ve ekim döneminde temiz bir tarla elde edilmektedir.
  • Ekim nöbeti uygulamak - Özellikle çapa bitkilerinin ekim nöbetinde yer alması buğdayda sorun olan yabancı ot türlerinin çoğalmasını engeller. Bölgelerin ekolojik koşullarına göre uygun münavebe bitkileri ekilmeli, tarlaya art arda her yıl buğday ekilmemelidir.
  • Uygun tohum yatağı hazırlamak - Ekim öncesi toprak hazırlığı tekniğine uygun yapılmalıdır. Toprak tava gelir gelmez, pulluk ile 18-20 cm derinlikte işlenmeli ve tohum yatağı hazırlanmalıdır. Bunun sonucunda buğdayın daha iyi çıkış ve gelişimi sağlanmış olacağından, yabancı otlara karşı buğdayın rekabet gücü arttırılmış olacaktır.

Kimyasal Mücadele

Buğdayda kullanılan yabancı ot ilaçları çıkış öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı dönemde uygulanmaktadır. Çıkış öncesi ilaçlamalar; ekimden sonra, buğdayın çıkışından önce yapılmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlama; buğday ve dar yapraklı yabancı otların 2 yapraklı dönemi ile kardeşlenme dönemi sonu, geniş yapraklı yabancı otların ise genellikle 2-6 gerçek yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır. İlaçlamanın, buğdayın sapa kalkma devresinden sonra yapılması, ilaçlama sırasında bitkilerin traktörle kırılmasına yol açmaktadır. Ayrıca kültür bitkisi ile yabancı ot arasında rekabet süresi uzadığından, verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Geç yapılan ilaçlama, başaklarda şekil bozukluklarına da yol açmaktadır.

Yabancı otlara karşı kullanılabilecek herbisitler Ek 4’de, geniş yapraklıyabancı otlara karşı kullanılan herbisitler ve bunların etkilediği yabancı ot türlerinin listesi Ek 5’de, dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılabilecek herbisitler ve bu herbisitlerin etkilediği yabancı ot türlerinin listesi Ek 6’da verilmiştir.

Tilki Kuyruğu ile Mücadele

Kültürel Mücadele

Temiz tarlaların tilki kuyruğu tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir. Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu azaltılmalıdır.

İlgili Ürünler

Kimyasal Mücadele

Buğday ve tilki kuyruğunun kardeşlenme döneminde Ek 4’de verilen herbisitlerden biri seçilerek uygulanmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle okunmalıdır.

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Aktif madde adı ve oranı Formülasyon tipi Doz Etki mekanizması Açıklama
Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
75 g/l Saf Phenoxaprop-p-ethyl EC 60 ml A1 2-3 yapraklı erken dönemden kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde kullanılır.
45 g/l Pinoxaden EC 100 ml A Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.
45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet- exyl (Safener) EC 100 ml A; - Çıkış sonrası uygulanır.
% 7,5 Pyroxsulam + % 7,5 Cloquintocet-Mexyl(Safener) WG 25 g+50 ml Dassoil 26-2 B; - Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.
% 75 Sulfosulfuron + % 5 Metsulfuron-Methyl WG 4 gr B; B Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl EC 80 m A1; - Kardeşlenme döneminde kullanılır.
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW 60 ml A1; - Yabancı otun kardeşlenme devresinde kullanılır.
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW 60 ml A1; - Kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde kullanılır.
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW 60 ml A1; - 2-3 yapraklı erken dönemden kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde kullanılır.
Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
% 75 Chlorsulfuron DF DF B Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.
240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EC EC A; - Buğdayın erken kardeşlenme devresinden geç kardeş- lenme sonuna kadar kullanılır.
419 gr Flucarbazone-sodium + 83 gr Cloquintocet-mexyl SC SC   Çıkış Sonrası, Buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde. Buğdayda kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır.
Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
90 g/l Mefenpyr-diethyl + 30 g/l Mesosulfuron-methyl OD 40 ml+ 100 ml yy* -; B Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (Kardeşlenme dönemi) kullanılır.
%3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium+ %9 Mefenpeyr-diethyl (safener) WG 25 g+100 ml yy* B; B; - Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) uygulanır.
45 g/kg Mesosulfuron-methyl + 22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl + 9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium + 135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener) WG 25 gr +100 ml yy* B; B; B; - Biopower Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otları aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır.
% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener WG 20 g+100 ml yy* B; B; - Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.
Ek4 Tilki Kuyruğunun için önerilen tarım ilaçları ve dozları.

Yabani Hardal ile Mücadele

Kültürel Mücadele

Temiz tarlaların Yabani hardal tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir. Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu azaltılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Buğdayın kardeşlenme ve yabani hardalın 3–5 yapraklı gelişme döneminde Ek 4’de verilen ilaçlardan biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle okunmalıdır.

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Aktif madde adı ve oranı Formülasyon tipi Doz Etki mekanizması Açıklama
Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba SL 100 ml O; O Çıkış sonrası kullanılır.
% 65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron WG 12,5 g O; B Çıkış sonrası kullanılır.
% 20 Metsulfuron Methyl WP 1 g B Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında kullanılır.
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl WG 0.8 g B; B Çıkış sonrası kullanılır.
% 75 Sulfosulfuron WG 2 g B Çıkış sonrası kullanılır.
% 75 Sulfosulfuron + % 5 Metsulfuron-Methyl WG 4 g B; B Çıkış sonrası kullanılır.
%38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl WG 3 g B; B; B Buğdayın kardeşlenme devresinde kullanılır.
% 50 Thifensulfuron-methyl + % 25 Tribenuron-methyl DF 2 g B; B Çıkış sonrası kullanılır.
% 1 Tribenuron Methyl + % 73,4 Mecoprop-P SG 80 g B; O Çıkış sonrası kullanılır.
% 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl DF 2 g B; B Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan kullanılmalıdır.
% 75 Tribenuron-methyl DF 1 g B Çıkış sonrası kullanılır.
Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
% 75 Chlorsulfuron DF 1g B Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.
300 g/l Bromoxynil + 300 g/l MCPA MC 35 ml C3; O  
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba SL 125 ml   Çıkış sonrası kullanılır.
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester EC 90 ml   Çıkış sonrası kullanılır.
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam EC 50 ml   Çıkış sonrası kullanılır.
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone   50 ml   Çıkış sonrası kullanılır.
100 g/l Amidosulfuron + 25 g/l Iodosulfuron-methyl sodium + 250 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) OD 10 ml   Çıkış sonrası kullanılır.
Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam SE 70 ml O; O; B Yabancı otların çıkışını tamamladığı 2-6 yapraklı devreden hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır.
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron WG 15 g O; B Yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde kullanılır.
Ek4 Yabani Hardal için önerilen tarım ilaçları ve dozları.
Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. M. Selçuk BAŞARAN, Dr. Numan E. BABAROĞLU, Dr. Eda AKSOY, Dr. Mehmet DUMAN, Doç. Dr. Adnan TÜLEK, Ekrem KAYA, Abdullah YILMAZ, A. Faik YILDIRIM, Dr. Münevver KODAN, Dr. Arzu AYDAR (2017). Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI