hortiturkey
Baş Editör

Turunçgilde Kimyasal Mücadele Uygulama Teknikleri

5 Dakikalık Okuma
3 Mayıs 2020 Pazar
Bitki Koruma
Turunçgilde Kimyasal Mücadele Uygulama Teknikleri
Özet
Turunçgil bahçelerinde kimyasal zirai mücadele uygulama tekniklerini öğrenmek mücadelenin verimliliğini arttırır ve bitkilere olası bir zararı önler.
0
Paylaş
Bu içerik, Turunçgil zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü, sırt pülverizatörü ve sırt atomizörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda konik hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

Turunçgil nematodu ile mücadelede sıvı ilaçlar sırt pülverizatörü veya süzgeçli kova ile granül ilaçlar ise elle veya gübre dağıtıcısı ile uygulanır.

Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya motorlu tip sırt pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir. İlaçlama sırasında ilacın ağaç, yaprak ve dallarına değmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve Çizelge 1’deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Traktör Yüksekliğinde Yaklaşık Hava Hızı Beaufort Skalası Tanımlama Görülebilir Belirtiler İlaçlama
2,0 km/h 0,6 m/s 0 Sakin Duman dikine yükselir Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
2,0 – 3,2 km/h 0,6 – 0,9 m/s 1 Hafif esinti Duman hafifçe yatar Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
3,2 – 6,5 km/h 0,9 – 1,8 m/s 2 Hafif meltem Yapraklar hışırdar ve rüzgar yüzde hissedilir İdeal ilaçlama zamanı
6,5 – 9,6 km/h 1,8 – 2,7 m/s 3 Meltem Yapraklar ve ince dallar sürekli hareketlidir Herbisit ilaçlamasından kaçının
9,6–14,5 km/h 2,7 – 4,0 m/s 4 Orta meltem Küçük dallar hareketlidir, toz kalkar ve kağıtlar uçuşur Önerilemez ilaçlama koşulları
Çizelge 1. Beaufort rüzgar skalası

Kalibrasyon

Hidrolik Bahçe Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu

Uygulama öncesinde ağacın şekline, yaprak yoğunluğuna ve bahçenin özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

  • Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
  • İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
  • Toplam meme verdisinin (debisinin) belirlenmesi (l/dak),
  • İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi. Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

İlaç normu

Turunçgil bahçelerindeki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu için genel bir referans olarak 1000 – 3000 l/ha, kısmi dal ilaçlamalarında ise 20-30 l/ha alınabilir (Şekil 1). Yabancı ot ilaçlamalarında ilaç normu 200 – 400 l/ha olarak alınabilir.

Kaplama ve kısmi dal ilaçlaması
Şekil 1. Kaplama ve kısmi dal ilaçlaması

İlerleme Hızının Seçimi

İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede görülen hızdan sapmalar olabilir. Bahçe ilaçlamalarında genel bir referans olarak ilerleme hızı 3-6 km/h arasında seçilmelidir. Bunun için, 100 m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 2).

Şekil 32. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;

İlgili Ürünler

İlerleme hızı (km / h) = Mesafe (m) x 3,6 / Zaman (s)

Örneğin 100 m, 80 saniyede alınmışsa;

İlerleme hızı (km / h) = 100 x 3,6 / 80 = 4,5 km/h olarak belirlenmiş olur.

Toplam Meme Verdisinin Belirlenmesi

İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu, makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin değişmesine sebep olmaktadır.

Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere birkaç meme için yapılmalıdır.

İlaç Normunun Belirlenmesi

İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu hesaplanır;

İlaç normu (l/ha) = Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600 / Sıra arası mesafe (m) x İlerleme hızı ( km/ h)

Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 2,5 l/dak ise ve bumda 16 adet meme varsa;

İlaç normu = 2,5 x 16 x 600 / 3 x 4,5 = 1778 l/ha olarak bulunur.

Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.

İlaç Deposuna Konulacak İlaç Miktarının Belirlenmesi

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

İlaç/Depo = Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) / İlaç normu (l/ha)

Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 500 ml/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu 500 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ;

İlaç/Depo = 600 x 500 / 500 = 600 ml ilaç eklenmelidir.

Aynı örnek için ilaç normu 2000 l/ha’a çıkarılacak olursa;

İlaç/Depo = 600 x 500 / 2000 = 150 ml ilaç eklenmelidir.

Görüldüğü gibi kullanılacak taşıyıcı suyun miktarı arttıkça depoya eklenecek ilaç miktarı azalmaktadır.

Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası bahçeye uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha azı bahçeye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.

İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen basınç değerleri kullanılmalıdır.

Sırt Pülverizatörleri ve Atomizörlerinin Kalibrasyonu

Sırt pülverizatörleri veya atomizörleri ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılabilir;

  • 100 m²’lik bir alan işaretlenir.
  • Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup akmayacak şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı arasındaki fark kaydedilir.

Aşağıdaki formülden ilaç normu (l/ha veya l/da) hesaplanır.

İlaç normu =Harcanan su miktarı (l) / İlaçlanan alan (da veya ha)

  • Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan % 5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
  • Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

İlaç/Depo = Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) / İlaç normu (l/ha)

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Ali ÖZTOP, Dr. Abdullah YILMAZ, Dr. Mehmet KARACAOĞLU,Dr. Adalet HAZIR, Dr. Melike YURTMEN, Ali KARATAŞ, Dr. Münevver KODAN, Bengi TOPKAYA KÜTÜK, Nuri ARI, Bilgin GÜVEN, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Ercan CANIHOŞ, Selda ÇALIŞKAN, Fatih TOLGA, Dr. Serdar EYMİRLİ, İlker KURBETLİ, Dr. Yasemin SABAHOĞLU (2017). Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI